Komornik Sądowy Kamil Schwarz realizuje, zgodnie z ustawą  o komornikach sądowych <br />i egzekucji, następujące zadania:

Komornik Sądowy Kamil Schwarz realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych
i egzekucji, następujące zadania:

- Komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
- weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
- wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

- Komornik sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
- doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
- sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

W celu wszczęcia egzekucji komorniczej należy dostarczyć do naszej kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem egzekucyjnym (koniecznie opatrzonym w klauzulę wykonalności). Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny